beta

komINN

KomINN er en nasjonal delingsportal for kommunale innovasjonsprosjekter. I KomINN kan kommuner og fylkeskommuner dele kunnskap, få erfaringer, og hente inspirasjon. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å legge inn relevante prosjekter. Sammen kan vi bidra til økt innovasjonskraft og verdiskapning i norske kommuner.

Asker velferdslab

Asker velferdslab er et innbyggerorientert tjenestekonsept der alle relevante tjenester i kommunen og eksterne samarbeidspartnere investerer, med mål om å øke levekårene og bedre livskvaliteten til den enkelte familie.

Bakgrunn

I 2013 ble Asker pilotkommune for å teste ut tjenestedesignmetodikk i utformingen av boligsosiale tjenester. Prosjekteier var DOGA og prosjektet ble finansiert av Husbanken. LiveWork Studio stod for leveransene rundt tjenestedesign. Hensikten med prosjektet var å skape ny retning innenfor boligsosiale tjenester og skape «Fremtidens boligkontor».

Utfordringen

 • ■ Basert på kunnskapen man fikk i innsiktsfasen ble det tydelig at det opprinnelige omfanget for prosjektet var for snevert
 • ■ Innbyggere med komplekse bo- og livssituasjoner uttrykte at de ofte ikke fikk dekket sine behov
 • ■ Ansatte i kommunen uttrykte at de ikke opplevde å få utført sitt arbeid på en tilstrekkelig hensiktsmessig måte

Resultater og gevinster

 • ■ Bedre løsninger for brukerne på et tidligere tidspunkt
 • ■ Det gir effekt og bedre koordinering at tiltak fra de ulike instansene sees i sammenheng og at det legges en felles plan
 • ■ Samling av fagmiljøer rundt én familie er tidseffektivt
 • ■ At frivillig sektor er involvert i teamet gjør at man kan inkludere tiltak kommunen ikke rår over alene, noe som har avgjørende betydning for å nå den enkelte families mål

Råd til implementering

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Lansert

Pilot i 2016/2017


Samarbeidspartnere

 • NAV
 • DOGA
 • Husbanken
 • LiveWork Studio
 • SoCentral

Finansiering

 • Husbanken
 • Barne-, ungdom- og mangfoldsdirektoratet
 • Fylkesmannen

Gevinstområder

✔ Økt innbyggertilfredshet

✔ Økt medarbeidertilfredshet

✔ Økt tjenestekvalitet


Kontaktinformasjon